ماموریت:

تامين و ارائه خدمات ستادي - تخصصي در زمينه امور مرتبط با توسعه نظام هاي اداري و مديريتي به واحدهاي ستادي وزارتخانه، دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي، سازمانهاي سلامت استان و موسسات و سازمانهاي وابسته با بكارگيري مناسب ترين رويکردها، الگوها، سيستمها، روشها و ابزارهاي مديريت و علوم اداري با عنايت به محوريت منابع انساني، كيفيت زندگي كاري، انعطاف پذيري، عدالت، اثربخشي، کارايي، مسئوليت پذيري و پايبندي به قوانين و مقررات در جهت حمايت از فعاليتهاي سلامت، آموزش و پژوهش پزشكي


شرح وظایف :

1-      برنامه ریزی برای نهادینه کردن میزان برنامه ریزی عملیاتی در سطح دانشگاه /دانشکده

2-      تیهه و تنظیم برنامه عملیاتی سالانه معاونت توسعه و مدیریت و منابع دانشگاه

3-      /برنامه ریزی برای اجرای برنامه های توسعه ؛ ترویج و اصلاح نظام اداری در دانشگاه / دانشکده

4-      برنامه ریزی برای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و ارتقاء سطح خدمات رسانی به مراجعین دانشگاه / دانشکده

5-      برنامه ریزی و استقرار نظامهای نوین مدیریت از جمله نظام پیشنهادات ؛ایده ها و تجربیات کارکنان و مدیران

6-      استقرار و توسعه نظام جامع مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در سطح دانشگاه / دانشکده

7-      انجام مطالعات مستمر در خصوص ساختارهای سازمانی کارامد و پویا و استقرار نظامها  و سبکهای نوین مدیریت برای انجام کارامد ماموریتهای و وظایف اصلی

8-      بررسی و پیشنهاد اصلاحات ساختاری و تشکیلاتی ؛شرح وظایف واحدها و پستهای سازمانی واحدهای تابعه

9-      بررسی و پیشنهاد ادغام ؛ انحلال و یا ایجاد واحدهای سازمانی بر اساس ضوابط ابلاغی

10-  بررسی و پیشنهاد حذف ،ایجاد و تبدیل پستهای سازمانی مورد نیاز واحدهای تابعه بر اساس ضوابط ابلاغی

11-  برسی مسائل و مشکلات تشکیلاتی دانشگاه / دانشکده و اارئه راهکارهای مناسب با همکاری واحدهای مرتبط

12-  مهندسی مجدد ؛ تحلیل و طراحی سیستمها و روشهای انجام کار با هماهنگی و همکاری واحدهای مرتبط

13-  تعیین و پیشنهاد اولویت اصلاح روشها رویه ها و فرایندهای انجام کار در واحدها

14-  ارائه راهنمایی و مشاوره واحدهای تابعه دانشگاه / دانشکده درباره اصلاح ؛ بهسازی و ارتقاء سیستمها ؛ فرایندها و روشها

15-  انجام مطالعات مستمر در خصوص طراحی شغل ؛تجزیه و تحلیل شغل و شرایط احراز شغل

16-  بررسی و تحلیل موارد انتصاب و تغییر عنوان ارتقای رتبه و طبقه و احتصاب مدارک تحصیلی و سوابق تجربی کارکنان در قالب کمیته سرمایه انسانی دانشگاه / دانشگده

17-  ادراه و مدیریت کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه / دانشکده در جهت نظارت بر حسن اجرای سیاستهای و برنامه ها

18-  تهیه و تنظیم برنامه واگذاری واحدها و خدمات با هماهنگی واحدهای تابعه دانشگاه / دانشکده و پیشنهاد ان به کمیته تحول اداری دانشگاه / دانشگده

19-  انجام دوره ای و منظم تحلیل مشاغل برای تعیین نیازهای دانشی نگرشی و مهارتی کارکنان و مدیران

20-  تهیه بسته های آموزشی مورد نیاز در حوزه های ساختار تشکیلات طبقه بندی مشاغل بر اساس ضوابط ابلاغی و پیشنهاد انها به کمیته /کارگروه سرمایه انسانی

21-  مشارکت در نیازسنجی ،تهیه بسته های آموزشی و برگذاری برنامه های آموزشی کارکنان و مدیران

22-  هماهنگی با واحد آموزش برای برنامه ریزی دوره های مصوب و نظارت بر حسن اجرای ان

23-  پایش و نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی مصوبه معاونت

24-  نظارت بر حسن استقرار ساختار و تشکیلات مصوبه دانشگاه / دانشکده

25-  نظارت بر ابلاغهای ستوه سرپرستی ،مدیریتی و سایر کارکنان منطبق با تشکیلات مصوب دانشگاه / دانشکده

26-  نظارت بر اجرای ضوابط انتخاب ؛ انتصاب و تغییر مدیران بر اساس ضوابط ابلاغی

27-  نظارت بر اجرای صحیح احکام کارگزینی صادر شده در قالب کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل

28-  نظارت بر بکارگیری نیروی انسانی شاغل در واحدهای ستادی و اجرایی دانشگاه / دانشکده در قالب کمیته های انتصاب و نقل و انتقال

29-  نظارت بر کمیته های فرعی اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل واحدهای تابعه دانشگاه دانشکده

30-  به روز کردن بانکهای اطلاعاتی مرتبط با تشکیلات ؛ طبقه بندی مشاغل ؛ برنامه ریزی عملیاتی و سایر

31-  نظارت بر روند اجرای برنامه واگذاری به بخش غیر دولتی با همکاری واحدهای ذیربط

32-  مستند سازی و کد گذاری فرایندها ، روالها ،شاخصها و ابزارهای نظارتی مرتبط در کلیه حوزه های دانشگاه / دانشکده

33-  نگهداری ، طبقه بندی ، کد گذاری و حفاظت از صورتجلسات کمیته های اجرایی ذیربط دانشگاه / دانشکده

34-  تهیه گزارشهای عملکرد بصورت دوره ای و ارسال به مسئولین و مراجع مربوط                                                 

 

 

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:1
بازديد امروز سايت:225
بازديد اين صفحه:1214
تعداد کل بازديد:531672

آدرس:

ياسوج-بلوار شهيد مطهري-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

تلفن تماس:

074-33337230-31

دورنگار:

074-33337230