صفحه اصلی > معاونت توسعه و مدیریت منابع > ماموریت و شرح وظایف معاونت 

ماموریت:

تامين خدمات ستادي- تخصصي در زمينه توسعه سازمان و مديريت و ارتقاء مديريت منابع انساني، مالي، فيزيكي و اطلاعاتي و ارائه اين خدمات به واحدهاي ستادي وزارتخانه، دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي، سازمان هاي سلامت استان، موسسات و سازمان هاي وابسته، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، كميسيون هاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي، مراجع برنامه ريز و تصميم گير در كشور با بكارگيري كارآمدترين نظام ها و روش هاي مديريت و علوم اداري و با ملاحظه محوري بودن نيروي انساني در توسعه سازماني و عنايت به اعتلاء و رشد معنوي كاركنان، كيفيت زندگي كاري، انعطاف پذيري، عدالت، پويايي، كارآيي، اثربخشي، نوآوري، خلاقيت، مسئوليت پذيري و پايبندي به قوانين و مقررات در جهت حمايت از فعاليت هاي سلامت، آموزش و پژوهش پزشكي

 

شرح وظايف :

1.      تعيين سياستها و خط مشي هاي وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي در زمينه مديريت و برنامه ريزي منابع انساني، مالي، فيزيكي و اطلاعاتي

2.      تامين نيازهاي نيروي انساني، مالي، فيزيكي و اطلاعاتي وزارتخانه

3.      نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات اداري، مالي و استخدامي كليه واحدهاي تابعه وزارت متبوع

4.      تعيين و ابلاغ ضوابط و دستورالعملهاي لازم در زمينه امور پرسنلي، اداري، خدمات پشتيباني، مالي، نگهداري حسابها، انجام هزينه ها، حفظ اموال و نظارت بر حسن اجراي آنها

5.      نظارت بر عملكرد اعتبارات اعم از جاري، عمراني و اختصاصي

6.      نظارت بر تنظيم امور محاسباتي و رسيدگي به صورتحسابها، اسناد و گزارشهاي مالي

7.      ايجاد هماهنگي بين واحدهاي اداري و مالي حوزه ستادي و دانشگاهها

8.      مطالعه، بررسي و پيشنهاد طرحهاي اصلاحي در مورد توسعه سازمان و مديريت در محورهاي نظام مديريت، ساختار و تشكيلات، سيستمها و روشها، طبقه بندي مشاغل و آموزش علوم و فنون اداري- مديريتي

9.      تنظيم سياستها و خط مشي هاي تدوين بودجه بر اساس سياستها و برنامه هاي مصوب وزارت متبوع

10.   تنظيم وپيشنهاد بودجه وزارت متبوع، دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و موسسات تابعه با همكاري واحدها بر اساس سياست ها و برنامه مصوب

11.   تهيه و ارائه مناسبترين طرحهاي معماري و عمراني واحدهاي بهداشتي، درماني، آموزشي و پژوهشي منطبق با اصول علمي و امكانات و شرايط جغرافيايي، فرهنگي و اقليمي

12.   بررسي نيازهاي ساختماني، تاسيساتي و تجهيزات و بررسي جهت تامين، نگهداشت، نوسازي و توسعه مراکز و موسسات بهداشتي، درماني، آموزشي و پژوهشي

13.   نظارت بر تهيه، تنظيم و اجراي طرحهاي عمراني

14.   اتخاذ تدابير لازم در زمينه تامين امور رفاهي كاركنان

15.   نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات موضوعه

16.   ابلاغ قوانين، مصوبات، آئيننامه ها و اساسنامه هاي مربوط به واحدهاي تابعه و وابسته وزارتخانه

17.   تهيه و تنظيم طرحها و لوايح پيشنهادي در ارتباط با ماموريت حوزه معاونت

18.   بررسي و اظهار نظر نسبت به پيش نويس لوايح قانوني، تصويب نامه ها، آئيننامه ها و اساسنامه هاي مربوط به وزارتخانه و واحدهاي تابعه و وابسته

19.   نظارت، پايش و ارزشيابي سياستها، برنامه ها، طرحها و فعاليتهاي در حال اجرا

20.   طراحي و استقرار نظام آماري مورد نياز سلامت و آموزش پزشكي

21.   تهيه، تنظيم واجراي برنامه هاي مربوط به ارائه خدمات آماري مورد نياز دانشگاه ها و موسسات آموزشي و پژوهشي و نظارت بر حسن اجراي آنها

22.   جمع آوري، جمع بندي، طبقه بندي، چاپ و نشر اطلاعات، آمار و شاخصهاي سلامتي و آموزشي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:1
بازديد امروز سايت:76
بازديد اين صفحه:1051
تعداد کل بازديد:532793

آدرس:

ياسوج-بلوار شهيد مطهري-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

تلفن تماس:

074-33337230-31

دورنگار:

074-33337230