صفحه اصلی > مدیریت امور مالی > ماموریت و شرح وظایف 

      شرح وظايف:                                                                                                                                    

1- تهیه و تدوین صورتهای مالی دانشگاه از طریق نظارت مستمر بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و مقررات حاکم بر تحریردفاتر و ضوابط مربوط و صحت و سلامت آنها و تهیه گزارشات موردی مدیریت 
2- هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی دانشگاه و حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالی 
3- تبادل اطلاعات مالی حسب مورد با دستگاههای نظارتی قانونی با هماهنگی مقام مسئول 
4- پیگیری و نظارت مستمر بر صحت وصول به موقع درآمدها
5- نظارت بر عملکرد مالی نماینده های امول مالی در واحدهای تابعه دانشگاه 
6- شناسایی و نگهداری حساب مقداری و ریالی اموال ، ماشین آلات و تجهیزات و دارایی ها
7- اطلاع و کنترل کلیه تفویض اختیارات جهت امضاء های مجاز در مصرف منابع و فراهم نمودن شرایط هماهنگی بین آنان
8- اجرای کدنیک حسابها حست شکل عمومی ، به منظور ایجاد وحدت رویه و قابلیت مقایسه گزارشات مالی
9- اجرای عملیات مالی در چهار چوب بودجه تفضیلی مصوب هیئت امناء
10- سایر وظایف مندرج در قوانین مالی و محاسباتی کشور که بر موسسات عالی نافذ است .

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:1
بازديد امروز سايت:68
بازديد اين صفحه:675
تعداد کل بازديد:532785

آدرس:

ياسوج-بلوار شهيد مطهري-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

تلفن تماس:

074-33337230-31

دورنگار:

074-33337230