امور طرح و پیام آوران بهداشت
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت شماره تماس

حليمه جهانبازي

 

3337369

صديقه احمدي

 


3337369

 شرح وظایف :

1- ثبت نام  صدور ابلاغ و حكم حقوقي نيروهاي طرح و پيام آور بهداشت

2- صدور ابلاغ و حكم حقوقي پزشكان ضريب Kو طرح يك ماهه

3- صدور گواهي پاياني براي نيروهاي فوق الذكر

4- استعلام جهت دريافت تاييد يه تحصيلي فارغ التحصيلان

6- مكاتبه مربوط به ماموريت ها (خروجي – ورودي) درون استاني و برون استاني و ماموريت آموزش

7- تهيه گزارش مربوط به حضور و غياب كاركنان

قوانين ومقررات:

ویژه مشمولان خدمت طرح

ویژه مشمولان معافیت از طرح

ویژه پیام آوران بهداشت

FEATURES