معرفی وشرح وظایف

نام واحد: دبیرخانه کمیته برون سپاری دانشگاه

حسین برنا : دبیر کمیته

صدیقه موحدنیا : مسئول دفتر و بایگانی

شرح وظایف :

واگذاری بخشی از واحدهای بهداشتی ، درمانی ، خدماتی ، تاسیساتی و خریدهای عمده و متوسط واحدهای ابوابجمعی دانشگاه جهت برون سپاری به بخش خصوصی اعلام می گردد.

مقدمات مناقصه یا مزایده یا استعلام تا مشخص شدن برنده و اعلام به واحد جهت انعقاد قرارداد توسط این دفتر انجام می پذیرد.

تلفکس : 07413337246

FEATURES