کارکنان مدیریت برنامه ریزی ،بودجه و پایش عملکرد :                                                   

نام ونام خانوادگی          
مدرک تحصیلی                     
سمت                              
شماره تماس
ضرغام بختیاری نژاد فوق لیسانس حسابداری معاون اداره 3334203
خداکرم رحمانی لیسانس مدیریت صنعتی کارشناس بودجه 3334203
محسن رفیعی فوق لیسانس عمران کارشناس طرحهای عمرانی 3334203
کلثوم ره انجام لیسانس مدیریت آمزشی کارشناس بودجه 3334203
                  

FEATURES