به اطلاع مشمولین طرح پزشکان و پیراپزشکان این دانشگاه می رساند با توجه به راه اندازی سامانه در تاریخ 8/6/95 و شروع ثبت نام ، متقاضیان قبل از این تاریخ که در نوبت طرح می باشند و بصورت دستی ثبت نام کرده اند، کماکان اولویتشان محفوظ می باشد و پس از معرفی آنها ثبت نام شدگان سامانه اعزام می شوند.

 

ثبت نام مشمولين طرح قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان

http://tarhreg.behdasht.gov.ir

FEATURES