نام ونام خانوادگی           
مدرک تحصیلی            
سمت                              
شماره تماس
سید رحمت الله نظری
لیسانس حقوق رئیس اداره نیروی انسانی 3337247
حلیمه جهانبازی لیسانس مدیریت معاون اداره نیروی انسانی 3337369

شرح وظایف:

 

FEATURES