واحد امور بازنشستگان
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت شماره تماس

حسن هاشمي

ليسانس علوم اجتماعي

مسئول  امور بازنشستگان

0741-3337236

ساعد خلق نيك

ليسانس اقتصاد نظري

کازشناس امور بازنشستگان

0741-3337236

   
 
 

FEATURES