واحد ترفیعات
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت شماره تماس

محمد موسوي نيك

ديپلم


3337230-3 -0741

محمد حسين عادل زاده

ديپلم


 شرح وظایف :

1- برسي در خواستها و ارجاع نامه هاي مربوط به امور ترفيعات و مزاياي كارمندان تحت سر پرستي خود واداره

 امور مربوطه

2- مراقبت و كنترل احكام بر قراري مزايا بر اساس اختيار تفويض شده به واحد هاي تابع دانشگاه و جلوگيري از

پرداخت و جوه غيره قانوني به اشخاص

3- تهيه بر نامه و پا سخگويي به در خواستها

4- تهيه و تنظيم ليست پرداخت مطالبات مزاياي كاركنان اعم از سنوات گذشته و حال بر اساس آراء صادر از مراجع

 صلاحيت دار

5- بر قراري مزاياي مستمر تعيين شده بر اساس پستهاي ثابت سازماني

6- همكاري لازم با ساير دواير و دبير خانه اداره كار گريني

7- صدور احكام ار تقاء گروه ‘ ارائه فر مهاي موقت تخصيص ‘ انجام مكاتبات اداري ‘ ارائه بخشنامه ها

8- انجام ساير امور مر بوطه طبق دستور مافوق

 

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:7
بازديد امروز سايت:271
بازديد اين صفحه:3952
تعداد کل بازديد:353231

آدرس:

ياسوج-بلوار شهيد مطهري-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

تلفن تماس:

074-33337230-31

دورنگار:

074-33337230