نام و نام خانوادگی : علي صالحي

 

مدرک تحصیلی : ليسانس حسابداري
پست سازمانی :مدير امور مالي

                                                                                                     شرح وظايف:                                                                                                                                    

1- تهیه و تدوین صورتهای مالی دانشگاه از طریق نظارت مستمر بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و مقررات حاکم بر تحریردفاتر و ضوابط مربوط و صحت و سلامت آنها و تهیه گزارشات موردی مدیریت
2- هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی دانشگاه و حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالی
3- تبادل اطلاعات مالی حسب مورد با دستگاههای نظارتی قانونی با هماهنگی مقام مسئول
4- پیگیری و نظارت مستمر بر صحت وصول به موقع درآمدها
5- نظارت بر عملکرد مالی نماینده های امول مالی در واحدهای تابعه دانشگاه
6- شناسایی و نگهداری حساب مقداری و ریالی اموال ، ماشین آلات و تجهیزات و دارایی ها
7- اطلاع و کنترل کلیه تفویض اختیارات جهت امضاء های مجاز در مصرف منابع و فراهم نمودن شرایط هماهنگی بین آنان
8- اجرای کدنیک حسابها حست شکل عمومی ، به منظور ایجاد وحدت رویه و قابلیت مقایسه گزارشات مالی
9- اجرای عملیات مالی در چهار چوب بودجه تفضیلی مصوب هیئت امناء
10- سایر وظایف مندرج در قوانین مالی و محاسباتی کشور که بر موسسات عالی نافذ است .

واحدهای زیرمجموعه :

1-اداره دريافت وپرداخت

2- اداره دفتر داري وبيلان

3- اداره اموال

4- اداره اعتبارات

5- اداره رسيدگي

اطلاعات تماس

آدرس پستي : ياسوج- بلوار شهید مطهری- ساختمان ستادمرکزی دانشگاه

کد پستی : 7591741417

تلفکس : 

FEATURES