اداره اعتبارات

نام و نام خانوادگی : محمود رستمي

مدرک تحصیلی : ديپلم حسابداري

سمت : رئيس اداره اعتبارات

تلفن تماس :

 

   شرح وظایف :

1- تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی و سرفصل حسابها، کد گذاری و طبقه بندی اطلاعات مالی سیستم حسابداری
2- کنترل و تائید اسناد حسابداری صادر شده ، رفع نواقصات در اسناد حسابداری و یا تعیین اسناد باطله در پایان هرماه

3- دریافت صورتحسابهای بانکی جداگانه برای هریک از حسابهای مستقل

4- تهیه گزارشات مالی ماهیانه برای هر یک از حسابهای مستقل اعم از : تهیه ترازنامه ، تهیه صورت ریز حسابها ، تهیه صورت مغایرات بانکی
5- تهیه سایر گزارشات مالی جهت اتخاذ تصمیم مدیران و مسئولین دستگاه
6- تهیه صورت عملکرد سالیانه بودجه برای هریک از حسابهای مستقل وجوه دولتی (اعتبارات جاری ، اعتبارات عمرانی و اعتبارات اختصاصی )
7- پاسخگویی و رسیدگی به امور مالی مربوط به عاملین ذیحسابی واحدهای مختلف دانشگاه اعم از : نگهداری حسابهای بدهکاری واحدها و اشخاص (تنخواه گردان پرداخت ، علی الحساب و پیش پرداخت ) ، پیگیری و تسویه آنها

کارکنان :

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

كوثر كريمي

فوق ديپلم مديريت دولتي

معاون اداره اعتبارات

خسرو نور افشان

فوق ديپلم مديريت دولتي

حسابدار اعتبارات

 


 


 

FEATURES