اداره رسیدگی

نام و نام خانوادگی : داد الله لطفي

 

مدرک تحصیلی :ليسانس حسابداري

سمت : رئيس اداره رسيدگي

تلفن تماس :

شرح وظایف :

    1- مطالعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی

    2- همکاری در تهیه نامه ها ، دستورالعملها

    3- رسیدگی به اسناد حسابداری به منظور تعیین میزان بدهی بر اساس مدارک اثبات کنده بدهی ( تسجیل )

    4- دریافت و پرداخت کلیه وجوه بودجه جاری – اختصاصی – ردیفهای ابلاغی و سایر منابع سپرده ها و بازنشستگان و .... دانشگاه براساس قوانین و ضوابط مربوطه

    5- کنترل و بررسی ضمائم و مدارک کلیه دریافتی های و پرداختی ها بمنظورانجام مراحل بعدی ( صدور اسناد و برگه حسابداری )

    6- صدوراسناد و برگه حسابداری کلیه دریافتهای دانشگاه بر اساس قوانین و ضوابط مربوطه

    7- صدور اسناد و برگه حسابداری پرداختهای دانشگاه بر اساس قوانین و ضوابط مربوطه

    8- تهیه و تنظیم و پرداخت لیستهای حقوق و مزایای پرسنل

    9- تنظیم اسناد و ارسال به بایگانی امور مالی برحسب تاریخ

    10- رسیدگی به کلیه اسناد هزینه اعم از پرسنلی و اداری و سرمایه ای و انتقالی و اختصاصی وانطباق آنها با قوانین و مقررات و آیین نامه ها و دستورات صادره

    11- رسیدگی به صورت حسابهای اموال فروخته شده

    12- نظارت بر امور حسابداران رسیدگی به اسناد و احدهای تابعه

    13- ارائه گزارشات تحلیلی به مدیر مالی بصورت مداوم

    14- پیگیری وانجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ گردد .

    15- انجام سایر امور مربوطه طبق نظر مقام مافوق

 

کارکنان :

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

زرير خسروي

ليسانس حسابداري

حسابدار رسيدگي به اسناد و احد هاي تابعه

محمد ايماني

ليسانس حسابداري

 حسابدار طرحهاي عمراني

 

قوانین و مقررات :

آیین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی

دستور العمل رسیدگی

دستورالعمل دارائیهای ثابت

 


FEATURES