اداره اموال

نام و نام خانوادگی : ابو الحسن دانشگر

 

مدرک تحصیلی :ليسانس حسابداري

سمت : رئيس اداره اموال

تلفن تماس :

کارکنان اداره :

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

محسن پارسا نژاد

ليسانس حسابداري

حسابدار  اموال

غلام رضا پويا

ليسانس حسابداري

حسابدار امين اموال

گلباد بهرامي

ليسانس حسابداري

حسابدار امين اموال

ايوب موسوي اصل

ديپلم فرهنگ وادب

حسابدار امين اموال

FEATURES