اداره دریافت و پرداخت

نام و نام خانوادگی : فريده خلقي فر

 

مدرک تحصیلی : ليسانس حسابداري

سمت : رئيس اداره در يافت وپرداخت

تلفن تماس :

کارکنان :

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

مهوش حسيني

فوق ديپلم حسابداري    

حسابدار حقوق بازنشستگان

فاطمه قاسمي

ليسانس حسابداري    

تنظيم و صدور سند

محبوبه آسيايي

ليسانس حسابداري

تنظيم سند  و صدوربرگه

عبد المناف حسيني

فوق ديپلم حسابداري

حسابدار رابط بانكي

لياقت چر بگو

ليسانس  حسابداري

تنظيم حقوق كاركنان

احمد علمداري

ليسانس  حسابداري

حسابدار امور بازنشستگان استان

ابو القاسم احمد زاده

ليسانس  حسابداري

حسابدار صدور چك

FEATURES